การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผู้รับการประเมิน คือ เด็กหญิงพรชนก รวดเร็ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังปลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 มีความสามารถด้านวิชาการ และมีผลการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความรู้ความสามารถที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหลายประเภท เช่น การประกวดร้องเพลง การท่องอาขยาน การอ่านทำนองเสนาะ การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รวมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบปฏิภาณในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินในระดับจังหวัดจะเข้ารับการแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัด ประมาณเดือนมกราคม 2563 ต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ