การประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานต่อสาธารณชน โดยมีนายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

นายภาคภูมิ มณีบางกา/ภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ