การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายนุกูล  ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยก่อนวาระการประชุม มีการมอบโล่และเกียรติบัตร ดังนี้

  1. เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
  2. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  3. มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 20 โรง
  4. มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้น (NT) สูงสุด 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่
  5. มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 (Recalling test) สูงสุด 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่
  6. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

1   เด็กชายธนายุทธ มณีบางกา         โรงเรียนวัดประสาทนิกร

2   เด็กหญิงสุพิชฌา  มุมขาว            โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

3   เด็กหญิงศุภนิดา  มากสวี             โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

4   เด็กหญิงชวิศา  หนูกลิ่น              โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

5   เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล  โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

6   เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง           โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

  1. มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภาพ 1 ดาว จำนวน 91 โรงเรียน
  2. มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับคุณภาพ 2 ดาว จำนวน 12  โรงเรียน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ