การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 : Active learning โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ICARE

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 : Active learning โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ICARE เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 88 โรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดโดยสามารถนำแนวทางไปสอดแทรกในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ ICARE โดยนายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้พบปะข้าราชการครูเพื่อให้กำลังใจในการเรียนรู้เพื่อนำแนวทางไปส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ