การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยเดินทางพร้อมนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอวิทยาการ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน ในวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพลูกเสือ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพลูกเสือในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนา ในรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแต่ละอำเภอในเขตพื้นที่บริการ ผู้แทนสมาคมลูกเสือ ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนทั้ง 2 รายการ ดังกล่าวข้างต้น

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ