การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.หนังสือแจ้งเรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก สพฐ.
2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
3.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมภายใน 2562
4.ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน
5.(ส่ง สพท.แบบติดตามปค.5) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
6.การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(CSA)
7.แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
8.(ส่ง สพท.แบบ ป.ค.4) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
9.(ส่ง สพท.แบบ ปค.5) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
10.(ส่ง สพท.แบบ ปค.1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
11.แนวทางควบคุมภายในของ สพฐ.

12.แนวทางการจัดทำควบคุมภายใน สำหรับ conference สพป.ชพ.2

13.เฉลยใบงาน จากการประชุม สพฐ.

14.วิดีโอการประชุม Conference และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.ชพ.2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ