การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจซึ่งนำไปสู่การก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเลือกปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การใช่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตหลากหลายรูปแบบ

จัดทำแนวทาง คู่มือปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชพ.2 แสดงในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร เขต 2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

จัดทำแนวทาง คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มีการประชุมรอง ผอ.สพท ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกวันพุธหลังรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ