การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – net (Ordinary National Educational test)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – net (Ordinary National Educational test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการประชุมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการสอบ และประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบในระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom สำหรับการสอบในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 

       

         

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ