การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – net (Ordinary National Educational test)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – net (Ordinary National Educational test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบ ทั้ง 9 โรงเรียน ในกิจกรรมจัดเตรียมสถานที่สอบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และกิจกรรมการจัดสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการภารกิจราชการด้านการทดสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบ สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ได้ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 6) และวันที่ 25 มีนาคม 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

                        

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ