การคัดเลือก ก.ต.ป.น.2565

การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเป็นกรรมการผู้แทน
ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) พ.ศ.2565

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ