ผลการติดตามและประเมิน

 

ผลการติดตามและประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 

ปี 2564

1. รายงานการตรวจราชการของของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

ปี 2563

1. ผลการติดตามการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.
3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

 

 

ปี 2561

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ