การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจที่กำหนดในกฎหมาย โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามกรอบภารกิจการกระจายอำนาจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และมีการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด 

รายงานผลการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
DOWNLOAD

1. การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

มีการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4  ด้าน โดยมีรูปแบบ วิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความสำเร็จได้ ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้ (1) มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการทำงานขององค์
คณะบุคคล (2) จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน (3) มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการทำงานขององค์คณะบุคคลอย่างเป็นระบบ และ (4) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล

3. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมีการประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทางการดำเนินงาน และมีรูปแบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

มีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีรูปแบบวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ