O35 :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1.การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

2.ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และให้โอวาทในการปฏิบัติงาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

 3.ผู้บริหารมีนโยบายเข้าร่วมฟัง รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ร่วมกับ ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกวันพุธ และมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุย ข้อราชการต่างๆ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่างๆ กับ ผอ.กลุ่ม/หน่วย

นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021

4.การสนับสนุนให้ดำเนินโครงการ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่างๆ ดังนี้

4.1 สนับสนุนให้มีการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครู ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2020

4.2 สนับสนุนให้มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2021

4.3 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 17 ธ.ค.2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

 4.4 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021

4.5 ร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2021

4.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่าน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2021

4.7 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2021

 4.8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021

5 การออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและรับทราบสภาพปัญหาในบริบทของแต่ละโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายเสรี…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

6.การดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลัง เพื่อช่วยแก้ปัญหา เพื่อการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆให้ถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2021
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ