O33 :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจงาน ของ สพป.ชพ.2

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดังนี้

1.การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในวันที่ 2 -4 พฤศจิกายน 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้แทน กตปน.

2.การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้แทน กตปน.

3.การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชุมพร

4.การประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในวันที่ 22 มีนาคม 2564
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

5.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : คณะกรรมการก.ต.ป.น.

6.การประเมินโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.

7.การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสวัสดิการ สวัสดิภาพ ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแก้ไข ระเบียบสวัสดิการต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้แทนบุคลากรในสังกัด (ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย)

8. การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการประชุมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตัวแทนสมาชิก)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ