:: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ(ITA)

   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrit and Transparency Assessment Online : ITA Online)

คำสั่ง สพป.ชุมพร เขต 2 ที่ 98/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA Online65

องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 จาก สพฐ.

ข้อมูลพื้นฐาน
O 1         โครงสร้างหน่วยงาน
O 2         ข้อมูลผู้บริหาร
O 3         อำนาจหน้าที่
O 4         แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O 5         ข้อมูลการติดต่อ
O 6         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O 7         ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O 8         ช่องทางถามตอบบนเว็บไซต์ (Q & A)
O 9         Social Network

การดำเนินงาน
O 10       แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O 11       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำรอบ 6 เดือน
O 12       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O 13       คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O 14       คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O 15       ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O 16       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O 17       E-Service

แผนการใช้งานงบประมาณประจำปี
O 18       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O 19       รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O 20       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O 21       แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O 22       ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O 23       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
O 24       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O 25       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O 26       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O 27       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O 28       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 29       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 30       ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 31       ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O 32       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O 33       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O 34       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O 35       การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O 36       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O 37       การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O 38       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O 39       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O 40       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O 41       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O 42       มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O 43       การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ