การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ


ด้านที่ 1 ประเด็นที่ 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ฯ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ