การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

Download (PDF, Unknown)

2.แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2565 โดย นางมะลิวรรณ ศรีนา

Download (PDF, Unknown)

3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (นำเสนอโดย ดร.สมมาต คำวัจนัง)

Download (PDF, Unknown)

4.ตัวอย่างใบงาน จากการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 

Download (DOCX, Unknown)

5.คลิปวิดีโอ การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565

คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=3MLL79o7wNk&t=33s

คลิปที่ 2  www.youtube.com/watch?v=BVUtjaQy95A&t=13

6. แบบฟอร์มควบคุมภายในรวม

Download (DOCX, Unknown)

7. ตัวอย่างคำสั่ง(ควบคุมภายใน)

Download (DOCX, 31KB)

8.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

Download (PDF, Unknown)

9.คลิปวิดีโอ การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565

10.แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา

Download (DOCX, 15KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ