ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

WEBSITE B-OBEC  >>>https://bobec.bopp-obec.info/<<<

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ >>>https://bobec.bopp-obec.info/register.php<<< ลงทะเบียนเสร็จ แจ้ง สพท. อนุมัติฯ จึงเข้าใช้งานระบบได้

              ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์พื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กรใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังช่วยสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาในการค้นหาข้อมูลประกอบในการของตั้งงบประมาณ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ทดแทนการค้นหาข้อมูลจากเอกสารฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานนาน และอาจล่าช้าไม่สามารถเข้าถึงได้ทันทีเหมือนระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

              เมื่อผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนผ่านทางระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เสร็จสิ้นแล้ว สถานศึกษาสามารถส่งออกข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลเพื่อเก็บเข้าแฟ้มของโรงเรียนเป็นเอกสารกระดาษเพื่อใช้ตรวจสอบและนำไปใช้งานได้ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บของสถานศึกษา นำมาประมวลผล และให้ผู้รับผิดชอบดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามภารกิจ ทั้งข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง ภาพถ่ายป้ายโรงเรียน แผนผังโรงเรียน และการวิเคราะห์ความขาดแคลน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญใช้ประกอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณ การวิเคราะห์ความขาดแคลนจัดกระทำข้อมูลโดยการนำรายละเอียดสิ่งก่อสร้างเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) การวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณได้ตรงตามสภาพจริงตามบริบทของสถานศึกษา โดยระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ได้วิเคราะห์ความขาดแคลนจำแนกโรงเรียน 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 2) โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 160 คน 3) โรงเรียนที่มีนักเรียน 161 – 200 คน 4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป และ 5) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

             ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนตุลาคม) อนึ่ง ข้อมูลสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สพฐ. ตลอดปีงบประมาณ ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดข้อมูลประเภทสิ่งก่อสร้างที่สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องบันทึกและปรับปรุงข้อมูล จำนวน 16 รายการ ดังนี้
             1. อาคารเรียน
             2. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
             3. บ้านพักครู
             4. บ้านพักภารโรง
             5. ส้วม
             6. หอสมุด
             7. สนามเด็กเล่น
             8. เรือนเพาะชำ
             9. บ่อเลี้ยงปลา
             10. บ่อน้ำตื้น
             11. สนามกีฬา
             12. ถังเก็บน้ำ
             13. รั้ว
             14. ถนน
             15. บ้านพักนักเรียน
             16. อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลระบบ B-OBEC

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ