การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของ สพฐ. (9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนฯ
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ.

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน PISA
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 16 และตัวชี้วัดที่ 17 การจัดการเรียนการสอนและคัดกรองพหุปัญญา

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 18 หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ