วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี
มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ค่านิยมองค์กร (Values)
เป็นองค์กรมีชีวิต คิดสิ่งใหม่ เต็มใจบริการ
ร่วมสานสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
สนองความต้องการสู่คุณภาพผู้เรียน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ