คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน
นางนิตยา ผลเกษร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การตรวจสอบและรายงานเงิน
นางสาวอัจฉรา  ชูแนม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การพิเศษการขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
นางดวงใจ สุวรรณเนาว์  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
นางธิดารัตน์   ภรามร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ
นางละออ สอนสุทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
นางยุภา แสงสุวรรณ  พนักงานพิมพ์ดีดการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง-กรณีไม่เกิน-5000-บาท
นางสาวอทิตยา ศรีบุญเรือง  เจ้าหน้าที่การเงินการนำฝาก-–-การถอนคืนเงินประกันสัญญา-เงินสด
นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบติ  เจ้าหน้าที่การเงินการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) อายุครบ 65 ปี
นางสาวศศิวิมล ไปดง   เจ้าหน้าที่การเงินติดตามและจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เบิกผ่านระบบจ่ายตรงผู้ขาย
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
นางสาวภัทรสุดา เจริญวุฒิพงศ์   เจ้าหน้าที่การเงิน

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ