โครงสร้างผู้บริหาร

นายสนิท นิลบุตร
ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
นายเสรี พรหมฤทธิ์
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
โทรศัพท์ 093-5763698
นางสุภิญญา วงษ์นาม
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
นางนิตทรา ศรีพรหม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 093-7605987
นางวรรณวิมล กัลวิชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 081-0792658
นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 081-3700612
นางอุไร นบนุ่น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 092-4568686
นางศิมารัฐ มีฉิม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 086-9448225
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
โทรศัพท์ 093-5794498
นางนิตยา ผลเกษร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 086-2686824
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ