วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรชั้นนำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

ค่านิยมองค์กร (Values)
รอบรู้เรื่องงาน เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ