วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 28 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้กลไกบุคคล/เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การค้นหา การบำบัดรักษา การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง เป็นระบบ            ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ