รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

6.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

7.เจ้าหนี้การค้า

8.ใบสำคัญค้างจ่าย

9.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10.รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

11.รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

12.รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุล

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ