รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.เงินสด

2.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ,เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

Download (XLSX, 20KB)

3.เงินฝากคลัง

Download (XLSX, 8KB)

4.ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

Download (XLSX, 14KB)

5.ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ

Download (XLSX, 11KB)

6.ใบสำคัญค้างจ่าย

Download (XLSX, 8KB)

7.เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

Download (XLSX, 8KB)

8.เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

Download (XLSX, 8KB)

9.งบทดลอง สิงหาคม 2563

Download (XLSX, 17KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ