รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มิ.ย. 2563

รายงานทางการเงินแและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

เงินฝากธนาคาร

Download (XLSX, 18KB)

เงินฝากคลัง

Download (XLSX, 8KB)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

Download (XLSX, 11KB)

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

Download (XLSX, 10KB)

ใบสำคัญค้างจ่าย

Download (XLSX, 8KB)

เจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก

Download (XLSX, 8KB)

เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ

Download (XLSX, 8KB)

งบทดลอง

Download (XLSX, 16KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ