รวมภาพการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test : RT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามการกำหนดของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดผลด้านประสิทธิภาพของนักเรียน ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้สั่งการให้ประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานโครงการ ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสุภิญญา วงษ์นาม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ คณะครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามสอบที่ได้รับการสุ่มเลือก จำนวน 17 โรงเรียน    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ