มาตรการในการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ