พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)” สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้นำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดัเป็นประธานการดำเนินงานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเป็นผู้เชิญตราพระราชทานมอบให้กับผู้ผ่านการประเมินจำนวน 74 โรงเรียน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมการรับสัญญาณถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควบคุมระบบโดยนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า ชมภาพเต็มกิจกรรม คลิก

 
 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ