กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนิตยา ผลเกษร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 086-2686824

นางสาวอัจฉรา ชูแนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
096-9594245

นางดวงใจ สุวรรณเนาว์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

081-7883972

นางธิดารัตน์ ภรามร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
098-5151468

นางละออ สอนสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
089-8665946

นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0290962

นางยุภา แสงสุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด
095-0204932

นางสาวศศิวิมล ไปดง
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0570403

นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
061-9419796

นางสาวภัทรสุดา เจริญวุฒิพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว

099-4016999

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ