กลุ่มนโยบายและแผน


บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางศิมารัฐ มีฉิม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 086-9448225

นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

089-6518928

นายไพ สุขศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
085-1760816

นางจิตรา พรหมเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

089-6497631

นางสาวนงนุช ขนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
065-8570222

นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

086-7429550

นางรัชฎาพร พรมเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
063-6193165

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ