กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 093-5794498

นายพิสิฐ แก้วมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0950360897

นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
081-2399438

นางพิชา บุญสินธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

080-6210015

นางสาวณัฏฐวี มุขสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
092-0670527

นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว
093-6763572

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ