คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานยานพาหนะ
นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

งานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายภาคภูมิ มณีบางกา

 

งานควบคุมดูแล เวรรักษาการณ์ และตรวจ เวรประจำสถานที่ราชการ

งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นายฐิกรรัสมิ์  ภูมิทัศน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

  งานสารบรรณ
นางสาววันวิสา นุ้ยสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

การยืม วัสดุ/ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวนภัสกร แพละออง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ