เอกสารกลุ่มอำนวยการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

คู่มือ แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ ของ สพฐ.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจงานของ สพป.ชพ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ