คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
นางอุไร นบนุ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางจารุวรรณ ใจเพียร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

การปฏิบัติงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

เสนอของบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติต่างชาติพันธ์
นางอุไร บุญวัตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

การบันทึกข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด CATAS
นางอิศราวดี สีหะรัญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานสารบรรณ
นายสุนันท์  กิ่งน้ำฉ่า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์   พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ