เอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบฟอร์มนำส่งเงินงบประมาณเบิกเกิน

แบบฟอร์มนำส่งเงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย

แบบฟอร์มนำส่งเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสัญญา

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง รายเดือน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ