เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชุมพร เขต 2

คู่มือและแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ปร.4-5-6 การของบประมาณ และการกำหนดราคากลาง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ