กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 1 มิถุนายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC หรือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกิจกรรมหน้าเสาธง โดย วันที่ 1 มิถุนายน 2563 หลังการปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้กล่าวถึงข้อมูลการปฏิบัติตนเพื่อการรักษาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในกิจวัตรประจำวัน และในสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้แนะนำบุคลากร ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ราย นางสาวอรอนงค์ ล่องลือฤทธิ์ ซึ่งจะประจำปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ก่อนเลิกกิจกรรมได้มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และอธิบายการตอบข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เพื่อขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ในการตอบแบบสอบถามในระบบ ผ่านช่องทาง Google Forms ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย เป็นอย่างดี      คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/นางสาวนภัสกร แพละออง
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ