กิจกรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อที่เลือกประเมิน โดยในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีมงานศึกษานิเทศ และคณะกรรมการนายธนาวุฒิ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ นางเสาวภา บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ อำเภอละแม ออกตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2564 ตรวจประเมินโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง อำเภอทุ่งตะโก และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจประเมินโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ อำเภอหลังสวน ซึ่งได้รับการต้อนรับและรายงานนำเสนอข้อมูลในบริบทของโรงเรียนจาก นายอำพร ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ และคณะครูเป็นอย่างดี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ