การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.การพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.การดำเนินการรับนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการร่วมประชุมวางแผนการรับนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5.คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ