การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลรายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลรายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียน และประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 และนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำหรับนำผลไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปข้อมูล และตรวจสอบเอกสารการรายงาน สำหรับดำเนินการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับปฐมวัยในสังกัด ต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ