การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

1. แจ้งสถานศึกษา

2. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลว. 12 พฤษภาคม 2564)

4. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564
(ที่ ศธ 04009/ว2480 ลว. 31 พฤษภาคม 2564)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ