การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

1.ร่วมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563(เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงาน)

2.ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และให้โอวาทในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างที่ 1      ตัวอย่างที่ 2     ตัวอย่างที่ 3   ตัวอย่างที่ 4       ตัวอย่างที่ 5

3.การมีส่วนร่วมในการให้โอวาทในหลักการบริหารงานแก่นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

4.ให้โอวาทในการยึดหลักการทำงานให้มีคุณธรรม การเป็นข้าราชการครูที่ดี แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่เนื่องในโอกาสการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ