การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

O 1         โครงสร้างหน่วยงาน

O 2         ข้อมูลผู้บริหาร

O 3         อำนาจหน้าที่

O 4         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2566

O 5         ข้อมูลการติดต่อ

O 6         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O 7         ข่าวประชาสัมพันธ์

O 8         ช่องทางถามตอบบนเว็บไซต์ (Q & A)

O 9         Social Network

O 10       แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O 11       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

O 12       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O 13       คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O 14       คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O 15       ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O 16       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O 17       E-Service

O 18       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 19       รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O 20       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O 21       แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 22       ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O 23       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

O 24       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O 25       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 26       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 27       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 28       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O 29       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 30       ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 31       ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 32       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O 33       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 34       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O 35       การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O 36       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 37       การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 38       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 39       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O 40       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 41       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O 42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O 43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ