กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 081-3700612
นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสวภา ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรพล โชติกวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชาญ คงจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเพ็ญกมล พยัฆเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสลิลทิพย์ ปรีชา
ลูกจ้างชั่วคราว
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ