กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

โทรศัพท์ 093-5794498
นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
างพิชา
นางรัชฎาพร พรมเรือง ลูกจ้างชั่วคราว

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ