กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

โทรศัพท์ 093-5794498
นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายพิสิฐ แก้วมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางพิชา บุญสินธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัชฎาพร พรมเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ