หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

แจ้งข้อมูลสถานที่สอบพนักงานราชการ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดดำเนินการงานสอบภาค ก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระใดๆ เข้าห้องสอบ นอกจากปากกา และบัตรประชาชนฉบับจริง และไม่มีสถานที่รับฝากสัมภาระ ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และศึกษาระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหา ฯ จากประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หน้าที่ 2 ข้อที่ 4 ซึ่งแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขต ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว แสดงลิงค์เส้นทางไปโรงเรียนวัดประสาทนิกร      คลิกเพื่อชมภาพ
นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี / รายงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ระดับขนาด 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ระดับขนาด 4

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 8 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการก่อหนี้ผู้พันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี

มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ